PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida


CONSIDERACIONS

Consideracions generals

La col·locació de la finestra en el buit ha de complir amb les següents condicions generals, sigui quin sigui el procediment emprat en la seva fixació:

Resistència mecànica, això implica suportar:

 • Les càrregues produïdes per pressió de vent, fins i tot aquelles càrregues considerades com a excepcionals...
 • Xoc, impactes produïts per persones.
 • Dilatacions diferencials dels elements constructius propis dels edificis.

Comportament tèrmic i acústic.

 • Qualsevol que sigui el sistema de col·locació, aquest no restarà prestacions tèrmiques i acústiques ni a la finestra, ni al buit receptor de la mateixa.

Permeabilitat a l'aire i estanquitat a l'aigua.

 • Qualsevol que sigui el sistema de col·locació ha de proporcionar una total estanquitat, a l'aire i a l'aigua.
 • Els productes d'unió entre marc o bastiment de base i l'obra, hauran de mantenir les seves qualitats de segellat en el transcurs del temps.

Compatibilitat entre materials emprats.

 • Tots els productes, materials, complements, ferratges o accessoris hauran de ser compatibles química i elèctricament entre ells

Antivibracions

 • Els productes d'unió de bastiments o bastiments de base a l'obra, hauran de tenir la suficient elasticitat per esmorteir les vibracions transmeses tant per l'estructura com pels elements constructius, per tal de no generar esquerdes o despreniments entre el cèrcol de la finestra o bastiment de base i el buit.


INSTAL.LACIÓ

Fases de col·locació

La col·locació de la fusteria comporta les següents fases:

 • Presentació del bastidor al mur, recomanant deixar una folgança de 5 a 10 mm en cada partit, per fer un segellat adequat.
 • Bressolar verificant el perfecte anivellat i aplomat.
 • La unió del marc al mur s'ha d'executar intentant que les dilatacions no generin pressions o càrregues romanents que puguin produir deformacions i desquadraments. Per evitar-los, el marc no s'ha de col·locar totalment empresonat, per la qual cosa s'ha d'utilitzar un material entre el marc i el mur amb suficient elasticitat per absorbir les possibles dilatacions.
 • Fixació del bastidor al mur triant el sistema més adequat dels que es detallen a continuació:

Sistemes de col·locació

Sistema de fixació mitjançant cargols per a mur.

 • Procedir a realitzar els forats al mur mitjançant una broca d'obra amb la longitud necessària per no danyar els ressalts del marc. Es recomana que els elements de fixació no estiguin entre ells a distàncies superiors a 800 mm. En el travesser inferior es col·locarà un únic cargol, situat al tancador.
 • Col·locar els cargols amb una pressió inicial suau, que permeti acomodar el marc mitjançant el encunyat i verificació de nou del nivell i plom si fos necessari abans de procedir a collar-los definitivament.
  • Es recomana que els cargols aprofundeixin en el mur com a mínim 25 mm en el substrat estructural.
  • El nombre de punts de subjecció de cada perfil ha de ser, com a mínim de dos per als travessers i travesser superior, i un per als travessers inferiors.
 • Verificat el perfecte nivell i aplom del marc procedir a la fixació mitjançant la collada dels cargols.
 • Omplir amb escuma de poliuretà el buit entre marc i mur en tot el perímetre del marc.
 • Realitzar segellat per l'exterior entre marc i mur amb silicona neutra.
 • Col·locar brancals per l'interior, aplicant a la brancal escuma de poliuretà i clavant-lo.

Sistema de fixació mitjançant premarc de fusta.

 • Retirar el llistó del registre del premarc a l'obra, en cas de tenir-lo.
 • Aplicar escuma de poliuretà al horitzontal inferior del premarc, on es recolza el marc.
 • Aplicar silicona neutra en tot el perímetre de l'obra que ha quedat al retirar el llistó del registre del premarc.
 • Col·locar el marc en el premarc.
 • Procedir a realitzar els forats en el marc mitjançant una broca amb la longitud necessària per a no perjudicar els ressalts del marc. Es recomana que els elements de fixació no estiguin entre ells a distàncies superiors a 800 mm. En el travesser inferior es col·locarà un únic bis, situat en el nas.
 • Col·locar els bisos, suaument, permetin acomodar el marc mitjançant l'encunyat i verificació de nou del nivell i plom si fos necessari abans de procedir a collar-los finalment.
  • Es recomana que els bisos profunditzin en el premarc un mínim de 30 mm.
  • El número de punts de subjecció de cada perfil ha de ser, com a mínim, de dos per als muntants i travesser superior i un per al travesser inferior.
 • Verificat el perfecte nivell i aplom del marc, procedir a la fixació mitjançant els bisos.
 • Omplir amb escuma de poliuretà el forat entre marc i premarc en tot el perímetre.
 • Realitzar segellat per el exterior entre marc i obra amb silicona neutra.
 • Col·locar les tapetes per l'interior, aplicant a la tapeta escuma de poliuretà i clavant-la.

SEGELLAT DE LA FUSTERIA

Un dels principals focus d'infiltracions d'humitat es deu a segellats defectuosos en les juntes marc/buit o marc/vidre, de manera que en la selecció del segellant apropiat s'han de considerar els següents aspectes:

 • Compatibilitat i adhesió amb els substrats o materials a segellar.
 • Nivell d'exposició a radiació U.V.
 • Preparació de les superfícies.
 • Condicions d'enduriment del segellador.

Nota: No s'ha d'omplir la junta amb morters ja que crea unions rígides que no permeten els moviments de dilatació i contracció de la fusteria i pot generar esquerdes.

Ús de poliuretà com a farcit.

Un dels materials més utilitzats en el rebliment de la junta entre finestra i mur és el poliuretà, però s'ha d'utilitzar sobretot en aquelles unions juntes que no quedin exposades a l'acció dels raigs UV, ja que manifesta degradació després d'alguns anys.

 • Per a la seva aplicació les superfícies han d'estar netes i exemptes de greix.
 • Un cop s'endureixi s'ha de retallar els sobrants del producte.
 • En cas d'aplicacions a l'exterior amb ús d'aquest producte, convé protegir-les per mitjà de tapajuntes, sòcols, pintures o segellants de silicona per evitar la seva degradació.
 • L'escuma de poliuretà aporta una insonorització considerable.
 • No ha d'endurir en excés per evitar unions rígides.

Segellat junta exterior de finestra-mur

 • Amb materials porosos, s'ha d'usar silicona neutra que mostra bon comportament.
 • El segellat ha de realitzar-se en el perímetre i amb un cordó de dimensions adequades per assegurar una bona adhesió i així impedir la infiltració de l'aigua i vent.
 • El correcte segellat exterior assegura l'estanquitat a l'aigua del marc de la finestra. El segellat interior evita la infiltració d'aire en l'edifici o habitatge.


VIDRE

Aquesta part de la instrucció s'aplicarà només per al cas de finestres de fusta.

S'ha de col·locar un vidre amb unes prestacions que no siguin inferiors a les d'un de composició 4/8/4 per a finestres de Fusta.

Abans de col·locar el vidre, verificar que els vidres estan en perfecte estat sense danys ni trencaments.

 • Col·locar les falques segons el tipus d'obertura:
  • Obertura oscil·lobatent/practicable, les falques es col·loquen en diagonal.
  • Obertura oscil·loparal·lela, les falques es col·loquen al pal horitzontal inferior i en els laterals.
 • Aplicar silicona en el galze de la fulla en tot el perímetre.
 • Col·locar el vidre al bastidor de manera que s'assenti sobre el galze en que s'acaba d'aplicar la silicona.
 • Centrar el vidre. Si és necessari utilitzar per a això més falques de envidrar.
 • Col·locar les barretes a la fulla amb claus.
 • Comprovar que les superfícies a segellar estan seques i lliures de pols.
 • Segellar per l'exterior de l'envidrat amb silicona neutra.
 • Procedir a la neteja de la finestra


RESPONSABILITATS

La responsabilitat de la instal·lació de la fusteria és sempre de l'instal·lador, per la qual cosa haurà de buscar i verificar les millors alternatives per oferir una correcta fusteria un cop instal·lada.